مهره شش گوش از قطر6mm الی 100mm مطابق استانداردDIN 931

 در رده های 8.8-10.9 و مهره های دنده ریز و دنده درشت

 (UNF,UNC) از قطر ” 1/4 الی ” 4