مهره واشر دار با DIN6918 که در  صنعت پیچ و مهره کاربرد دارد.مشخصات آن به شرح زیر است: