مهره سربسته با DIN 1589 در پیچ و مهره با مشخصات زیر: