مهره باریک با DIN 439 در صنعت کاربرد دارد. مشخصات آن به شرح زیر است.