قلاب دینام با DIN 580 و DIN 582 که مشخصات آنها در شکل پایین است: