این نوع واشر به علت چاک داشتن از شل شدن پیچ و مهره جلو گیری می کند که مانند مهره قفلی عمل می کند.

واشر ستاره ای خار داخل و واشر ستاره ای خار بیرون با DIN 6797 از دیگر محصولات در صنعت پیچ و مهره با مشخصات زیر است: