کرپی با DIN 3570 از دیگر محصولات در صنعت پیچ و مهره است که مشخصات آن به شرح زیر است: