تنش گسیختگی FU  در پیچ که با توجه به نحوه ي تولید پیچ و مهره هاي پرمقاومت در ایران، طراحان باید به مورد مهمی در طراحی سازه توجه کنند. در تولید پیچ به دلیل استفاده ي تولیدکنندگان از فنآوري و تجهیزات آلمانی، آیین نامه ي مرجع، DIN آلمان میباشد، اما آیین نامه ي طراحی بر اساس مبحث دهم، برگرفته از علایم استانداردهاي امریکایی میباشد.

در آیین نامه هاي امریکایی، رده ي پیچ و مهره براساس مقاومت طبقه بندي شده است در حالی که در آیین نامه هاي آلمانی بر اساس شکل و عملکرد پیچ دسته بندي صورت گرفته است.

طراح باید به این نکته توجه داشته باشد که در محاسبات و نیز نقشه ها از علامت هاي آلمانی استفاده کنند چرا که پیچ موجود در بازار ایران بر این اساس میباشد.

 

تگ های مطلب:

مشخصات پیچ و مهره های تولیدی درایران،انواع سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره،بازرسان پیچ و مهره چه وظایفی دارند؟،تقسیم بندی پیچ و مهره،پیچ و مهره،پیچ،مهره،انواع پیچ و مهره