پیچ اتاقی نوعی دیگر از پیچ در صنعت پیچ و مهره است که کاربرد زیادی دارد.