پیچ اطاقی با DIN 603 در صنعت پیچ و مهره با مشخصات زیر: