پیچ آلن مغزی با DIN 913 در صنعت پیچ و مهره با مشخصات زیر: