پیچ خودکار شیروانی 225 NMG یکی دیگر از انواع پیچ ها در صنعت گستره پیچ و مهره است که کاریردهای فراوانی در ساخت سازه های ساختمانی و ... ،مشخصات آن به شرح زیر است: