پیچ خروسکی DIN 316

پیچ خروسکی با DIN 316 در پیچ و مهره کاربرد دارد و مشخصات آن به شرح زیر است: