پیچ خودکار سرتخت

پیچ خودکار سرتخت دوسو با DIN 7972 یکی دیگر از انواع پیچ ها در صنعت گستره پیچ و مهره است که کاریردهای زیادی دارد،مشخصات آن به شرح زیر است:

پیچ خودکار