پیچ متری

پیچ متری در صنعت پیچ و مهره

 

پیچ خودکار شیروانی

پیچ خروسکی

پیچ و مهره استاد بولت