مهره خروسکی با DIN 315 در پیچ و مهره استفاده می شود.مشخصات آن به شرح زیر است: