-
021 - 55415426
55403226

سجل پیچ و مهره

سجل پیچ و مهره

پیچ و مهره شناسنامه دار

پیچ و مهره ها شناسنامه دارند؟

در سازه های پیچ و مهره ای جوشکاری ها و برش ها در سالن های سرپوشیده انجام می شود و در این نوع از جوش زیر پودری یا از co 2 استفاده می کنند .

این نوع جوش ها چون پاشش ندارند و به صورت صنعتی ساخته شده و مورد کنترل و بازرسی قرارمی گیرند از مشکلات و دردسر های کمتری برخوردارند چرا که این سازه ها پیچ و مهره ای دارای شناسنامه هستند و شرکت سازنده باید تمام  مسئولیت ها را بر عهده بگیرد .

برهمین اساس پیچ و مهره های که در کارخانه تهیه می شوند نیزبه همین صورت تحت کنترل و بازرسی دقیق قرارمی گیرند و برای آنها شناسنامه جهت شناسایی و اطمینان از کیفیت و مقاومت آنها صادر می شود.