-
021 - 55415426
55403226

مشکلات بعد از بستن پیچ و مهره

* شکستن استاتیکی پیچ و مهره

* شکست پیچ و مهره ناشی از خستگی

* شکست با تأخیر پیچ

* ترک ناشی از خوردگی و تنش ناشی از آن

* فاصله گرفتن پیچ و مهره نسبت به هم: ایجاد نشتی و شکست ناشی ازخستگی

* لغزش قطعات نسبت به هم:

* شل شدن گردشی پیچ و مهره

** شل شدن غیر گردشی در اثر سایش

** شکست ناشی از خستگی حاصل از خمش پیچ ها

*شل شدن پیچ و مهره