آشنایی با روش های تولید پیچ و مهره:

روش های نورد و ساخت پیچ و مهره: پیچ ها به طور کلی به دو روش (فورج گرم) و (فورج سرد) تولید می شوند. روش فورج سرد داراي عیوب کمتر و کیفیت بهتري نسبت به فورج گرم میباشد. همچنین باید دانست که در حال حاضر در کشور ما، تنها تا سایز M24  به روش فورج سرد تولید می شود که به این نکته در طراحی باید توجه نمود.

روشهاي پوشش دهی پیچ بر اساسASTM:
ممکن است پس از ساخت، پیچها براي جلوگیري از خوردگی پوشش دهی شوند.

روشهاي پوشش دهی عبارتند از:

الف- پوشش گالوانیزهي سرد یا الکترولیز

ب- پوشش گالوانیزهي مکانیکی(که در ایران کمتر تکنولوژي آن وجود دارد)

پ- پوشش گالوانیزه ي گرم یا غوطه وري گرم پیچ و مهره

ت- پوشش غیرگالوانیزه یا رنگی


آیین نامه ي ASTM  به طور اکید توصیه میکند که براي پیچ و مهره هاي رده ي 10.9 از هیچ پوشش فلزي استفاده نشود، چرا که امکان به وجود آمدن تركهاي هیدروژنی در پیچ وجود خواهد داشت. درنتیجه باید توجه داشت که در محیط هاي خورنده از پوشش هاي غیرگالوانیزه یا رنگی استفاده نمود. تفاوت روش غیرگالوانیزه با گالوانیزه در مرحله ي اسیدشویی است که باعث فعال شدن یون هیدروژن درفولاد پیچ میشود؛ در حالیکه در روش غیرگالوانیزه، از روش شات بلاست یا پاشش ریزدانه ي فولادي به جاي اسیدشویی استفاده میشود. 

 

تگ های مطلب:

روش های تولید پیچ و مهره،آزمایش کشش گوه اي پیچ و مهره چیست؟،آزمایش سختی سنجی پیچ و مهره چیست؟،آزمایش های پیچ و مهره،مشخصات پیچ و مهره های تولیدی درایران،انواع سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره،بازرسان پیچ و مهره چه وظایفی دارند؟