-
021 - 55415426
55403226

آزمایشات پیچ و مهره

آزمایشات پیچ و مهره

به طور کلی آزمایشهای زیر براي ست پیچ و مهره و واشر انجام میشود:

آزمایشهاي ابعادي

آزمایشهاي متالورژیکی

آزمایشهاي مکانیکی

آزمایشهاي پوشش مقاوم خوردگی

آزمایشهاي ابعادي و نیز متالورژیکی در هنگام تولید پیچ و مهره و واشر، در کارخانه ي سازنده انجام میشود. آزمایشهاي مکانیکی پس از تولید پیچ و مهره و واشر، در کارخانه ي سازنده یا آزمایشگاه هاي مقاومت مصالح انجام میگیرند .

آزمایشهاي مکانیکی براي مهندسان طراح و بازرسان سازه داراي اهمیت می باشد .به طورکلی آزمایشهاي مکانیکی شامل آزمایشهاي کشش، سختی سنجی و ضربه میشود.

آزمایش کشش خود شامل سه نوع آزمایش میشود که عبارتند از : آزمایش بار گواه، آزمایش کشش گوهاي بر روي نمونه ي کامل و آزمایش کشش بر روي نمونه ي ماشین کاري شده.

 

تگ های مطلب:

آزمایش های پیچ و مهره،مشخصات پیچ و مهره های تولیدی درایران،انواع سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره،بازرسان پیچ و مهره چه وظایفی دارند؟،تقسیم بندی پیچ و مهره،پیچ و مهره،پیچ،مهره،انواع پیچ و مهره