آزمایشات پیچ و مهره

به طور کلی آزمایشهای زیر براي ست پیچ و مهره و واشر انجام میشود:

آزمایشهاي ابعادي پیچ ها و مهره ها

آزمایشهاي متالورژیکی پیچ ها و مهره ها

آزمایشهاي مکانیکی پیچ ها و مهره ها

آزمایشهاي پوشش مقاوم خوردگی پیچ ها و مهره ها

آزمایش هاي ابعادي و نیز متالورژیکی در هنگام تولید پیچ و مهره و واشر، در کارخانه ي سازنده انجام می شود.

آزمایش هاي مکانیکی پس از تولید پیچ و مهره و واشر، در کارخانه ي سازنده یا آزمایشگاه هاي مقاومت مصالح انجام می گیرند .

آزمایشهاي مکانیکی براي مهندسان طراح و بازرسان سازه داراي اهمیت می باشد .

به طورکلی آزمایشهاي مکانیکی شامل آزمایشهاي کشش، سختی سنجی و ضربه می شود.

آزمایش کشش خود شامل سه نوع آزمایش می شود که عبارتند از :

آزمایش بار گواه پیچ و مهره ها

آزمایش کشش گوهاي بر روي نمونه ي کامل پیچ و مهره ها

آزمایش کشش بر روي نمونه ي ماشین کاري شده پیچ و مهره ها

 

تگ های مطلب:

آزمایش های پیچ و مهره،مشخصات پیچ و مهره های تولیدی درایران،انواع سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره،بازرسان پیچ و مهره چه وظایفی دارند؟،تقسیم بندی پیچ و مهره،پیچ و مهره،پیچ،مهره،انواع پیچ و مهره